Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ με τίτλο «Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 998/1979 για τους δασωμένους αγρούς, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 93 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63)», με την οποία ορίζεται το πως θα αντιμετωπιστούν από τις Επιτροπές Δασολογίου οι ιδιοκτήτες,  οι οποίοι έχουν καταθέσει αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες και ταυτοχρόνως για τις ίδιες εκτάσεις έχουν κινήσει τη διαδικασία να περιέλθουν στην κατοχή τους ως δασωμένοι αγροί. Η ρύθμιση αφορά σε 6,9 εκατομμύρια στρέμματα δασωμένων αγρών σε όλη τη χώρα, περίπου το 6% της συνολικής έκτασης των Δασικών Χαρτών, που λόγω της εγκατάλειψης των γεωργικών δραστηριοτήτων μετατράπηκαν σταδιακά σε δασικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται η κυριότητά τους από το Δημόσιο. 

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, μόνον για τις εκτάσεις για τις οποίες το δημόσιο κατέχει συγκεκριμένους τίτλους κυριότητας θα προβάλλει ιδιοκτησιακά δικαιώματα, διαφορετικά η αρμόδια Δασική Υπηρεσία θα χορηγεί στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτημά του και προκειμένου να μεταβιβάσει την έκταση, σχετική «Βεβαίωση περί της μη ύπαρξης στοιχείων θεμελιωτικών του δικαιώματος κυριότητας του Δημοσίου».

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ μια πολύ σημαντική Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει σειρά μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια στα οποία ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής είναι το Δημόσιο ή υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.

Στο άρθρο 3 παρ. 1 της ΚΥΑ ορίζεται ρητά ότι " Σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τους φορείς του άρθρου 1 εφαρμόζονται οι παρεμβάσεις του παρόντος άρθρου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ειδικά στα μισθωμένα ακίνητα, εφόσον απαιτείται, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα υλοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη." 

Επίσης στο άρθρο 9 ("Δαπάνες") της απόφασης ρητά ορίζεται ότι "Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων ή των οικείων φορέων.". 

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ έχει ως εξής:

Με την με αριθμό 45059/6.5.2022 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2230), ικανοποιήθηκε ένα ακόμη αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ, που προβλήθηκε μέσα από την Ομάδα Εργασίας για τους Ανελκυστήρες του ΥΠΑΝ στην οποία συμμετέχει επί σειρά ετών, μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Συγκεκριμένα παρατάθηκε για ένα ακόμη έτος (έως την 31.12.2022) η προθεσμία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων των κτιρίων της χώρας, η οποία είχε λήξει στις 31.12.2021. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία καταχώρησης προϋποθέτει την επιθεώρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων από αναγνωρισμένο φορέα, η εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης και ο επανέλεγχος, και εν τέλει η νόμιμη καταχώρησή τους. Η τελευταία φαίνεται ότι λίαν συντόμως θα γίνεται πλέον στο ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός των προσεχών μηνών.    

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4926/2022, με το άρθρο 121 του οποίου προβλέπεται ανώτατο ποσοστό αύξησης (3%) των μισθωμάτων στις εμπορικές μισθώσεις για το έτος 2022. Το περιεχόμενο της διάταξης έχει ως εξής: 

"Άρθρο 122.  Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022.

1. Για τις μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α’ 30), καθώς και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α’50), επιτρέπεται, από την 1η 1.2Ο22 έως και 31η.12.2022, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2021.

2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει αναπροσαρμογές μισθώματος που πραγματοποιούνται μετά από την 1.1.2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Με το άρθρο 76 του νόμου 4921/18.4.2022 (ΦΕΚ Α΄75), άλλαξε και πάλι η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού Δήμου περί μη οφειλής ΤΑΠ, μετά από τις διαμαρτυρίες και την αποχή των συμβολαιογράφων λόγω της εμπλοκής τους στην διαδικασία εγγυοδοσίας. Παρότι παραμένει η ύπαρξη της βεβαίωσης ως προαπαιτούμενο για τη σύνταξη μεταβιβαστικού συμβολαίου, και μάλιστα επί ποινή ακυρότητάς του, εν τούτοις τα σημαντικά θετικά στοιχεία της ήδη ισχύουσας νέας ρύθμισης για τους πολίτες είναι τα εξής:

* η ετήσια διάρκεια της βεβαίωσης,

* η χρέωση και πληρωμή μόνον του ΤΑΠ,

* η αναδρομικότητα χρεώσεων μόνον για μια πενταετία,

* η κατάργηση της de facto αυθαίρετης άρνησης χορήγησης της βεβαίωσης αυτής.

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4915/2022 με τον οποίο ένα ακόμη σημαντικό αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ που αφορά τα δημοτικά τέλη πήρε το δρόμο της επίλυσής του, όπως ανακοίνωσε στο 39ο Συνέδριό της ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας

Με το Νόμο αυτόν αφενός ξανανοίγει άμεσα και μέχρι 30.6.22  η πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για τη δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών στη γνωστή διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ , αφετέρου δε καλύπτονται ρητά και αναδρομικά, όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων για αδήλωτα εμβαδά που δήλωσαν εκτός πλατφόρμας ή ζήτησαν βεβαιώσεις μη οφειλής προ της ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή και καθ΄όλα τα προηγούμενα μεσοδιαστήματα διακοπής της λειτουργίας της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, και βέβαια όλοι όσοι θα τα δηλώσουν οποτεδήποτε μέχρι 30.6.2022, μέσω της πλατφόρμας ή και εκτός αυτής.