Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Οδηγός του νέου Προγράμματος επιδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικών "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023".  Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, ιδιοκατοικούμενων ή εκμισθωμένων,  μέσω επιχορηγήσης μέρους του απαιτούμενου κόστους υλικών και εργασιών.

1)Ποιες κατοικίες θεωρούνται επιλέξιμες και μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα

Για να υπάρξει δικαίωμα υπαγωγής μιας κατοικίας στο πρόγραμμα θα πρέπει:

Α)Να υφίσταται νόμιμα, δηλαδή με νόμιμη άδεια ή τακτοποίηση

Β)Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Γ)Να χρησιμοποιείται πράγματι ως κύρια κατοικία, είτε από τον ιδιοκτήτη, είτε από τον ενοικιαστή της, είτε με δωρεάν παραχώρηση. Το έτος αναφοράς για την προϋπόθεση αυτή είναι το έτος 2021 και μετά το 2020 και 2019.

Δ)Βάσει του Α΄ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης) να βρίσκεται σε ενεργειακή Κατηγορία Γ και κάτω.

2) Δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος

 Είναι όλοι όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα/ επικαρπία/ ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία. Σε περίπτωση που η κύρια χρήση της κατοικίας αφορά έτερο πρόσωπο, για να έχει ο δυνητικά ωφελούμενος δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρης κυριότητας ή επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα). Αν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31/12/2021 (πρόσφατη απόκτηση)  τότε θα ζητείται έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της.

Επιπλέον, ο δυνητικά ωφελούμενος θα πρέπει να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται στον πίνακα 2.2.1 του Οδηγού το προγράμματος.

3)Ποσοστό επιχορήγησης

Για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες:Το ποσοστό της επιχορήγησης εξαρτάται από τα εισοδηματικά κριτήρια του ωφελουμένου για το έτος 2021 και αναφέρεται στο Πίνακα  2.2.2 του Οδηγού. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40% -75%.

Για εκμισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κύριες κατοικίες: Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 40%-65%.

Τα υπόλοιπα χρήματα που δεν καλύπτονται από την επιχορήγηση μπορεί να προέρχονται από ίδια κεφάλαια ή από τραπεζικό δάνειο.

4)Ενεργειακές απαιτήσεις του προγράμματος

Ύστερα από την έκδοση του Α΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που θα συνοδεύεται από έντυπο πρότασης παρεμβάσεων θα πρέπει να επιτευχθεί άνοδος 3 ενεργειακών κατηγοριών για αιτήσεις επιλέξιμων κατοικιών (και υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον Β Κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

5)Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Είναι οι παρεμβάσεις σε κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης/ψύξης, συστήματα ΖΝΧ και λοιπές παρεμβάσεις και περιγράφονται στον Πίνακα 4.4.1 του  Οδηγού.

6)Επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

Α) το γινόμενο του 1,10€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ο εν λόγω περιορισμός θα ελεγχθεί εκ νέου κατά την υποβολή του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, με βάση την επιτευχθείσα ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας kWh),

Β) Το γινόμενο του 220€ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9).

Γ) τα 22.500€

Δ)Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ υλικών και εργασιών (24%).

7)Επιλέξιμος Προϋπολογισμός λοιπών δαπανών

Στον παραπάνω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται  οι αμοιβές των Μηχανικών για την έκδοση των δυο Ενεργειακών Πιστοποιητικών, για την πιθανή έκδοση αδειών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, για την σύνταξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου/ αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (υποβάλλεται στις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις) και η αμοιβή του Συμβούλου του έργου.

Το πρόγραμμα επιδοτεί το 100% της δαπάνης αρκεί η αίτηση να υπαχθεί στο πρόγραμμα. Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

8)Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης-Προθεσμίες

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων είναι από 12/6/2023-15/9/2023.

9)Κριτήρια και ποσόστωση για την προτεραιοποίηση και διαμόρφωση της σειράς κατάταξης των αιτήσεων.

Τα κριτήρια είναι το ανοιγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (συντελεστής βαρύτητας 50%), οι βαθμοημέρες(συντελεστής βαρύτητας 7%) η υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία (συντελεστής βαρύτητας 5%),  η παλαιότητα της κατοικίας (συντελεστής βαρύτητας 3%), το εισόδημα (συντελεστής βαρύτητας 14%) και διάφορα κοινωνικά κριτήρια όπως ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες με συντελεστή βαρύτητας 7% έκαστο.

Τα κριτήρια περιγράφονται στον πίνακα 5.6.1 του  Οδηγού.

10)Προθεσμία υλοποίησης έργου

Δώδεκα μήνες από την απόφαση υπαγωγής με δικαίωμα παράτασης εώς 90 ημέρες ύστερα από εξέταση αιτιολογημένου αιτήματος.

11)Γενικές παρατηρήσεις

1)Στα Ε1, Ε2 και Ε9 των δυνητικά ωφελούμενων ιδιοκτητών θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

2)Δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα κατοικίες που προορίζονται για βραχυχρόνια μίσθωση.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο τον Οδηγό του προγράμματος

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023