Ανοίγει από τις 18.5 έως τις 15.9.2023 για νέους που έχουν γεννηθεί από 1/1/1984 έως 31/12/2005, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος χρηματοδότησης της ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμιση των κατοικιών, ιδιοκατοικούμενων ή εκμισθωμένων, μέσω επιχορήγησης μέρους του απαιτούμενου κόστους υλικών και εργασιών τους. Υπενθυμίζεται ότι το άμεσο άνοιγμα της πλατφόρμας αυτής ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ από τους αρμόδιους υπουργούς που παρέστησαν στην προεκλογική εκδήλωσή της της 4.5.2023.

1) Ποιές κατοικίες θεωρούνται επιλέξιμες και μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα

Για να υπάρξει δικαίωμα υπαγωγής μιας κατοικίας στο πρόγραμμα θα πρέπει:

Α) Να υφίσταται νόμιμα, δηλαδή με νόμιμη άδεια ή τακτοποίηση

Β) Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Γ) Να χρησιμοποιείται πράγματι ως κύρια κατοικία, είτε από τον ιδιοκτήτη, είτε από τον ενοικιαστή της, είτε με δωρεάν παραχώρηση. Το έτος αναφοράς για την προϋπόθεση αυτή είναι το έτος 2021 και μετά το 2020 και 2019.

Δ) Βάσει του Α΄ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης) να βρίσκεται σε ενεργειακή Κατηγορία Γ και κάτω.

2) Ποιοι είναι οι δυνητικά ωφελούμενοι για το πρόγραμμα

Για να κάνει κάποιος δυνητικά ωφελούμενος αίτηση ένταξης για το σκέλος  Ανακαινίζω θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχει και στο πρόγραμμα του Εξοικονομώ.

Δυνητικά ωφελούμενοι για το σκέλος του προγράμματος Εξοικονομώ

 Είναι όλοι όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα/ επικαρπία/ ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία. Σε περίπτωση που η κύρια χρήση της κατοικίας αφορά έτερο πρόσωπο, για να έχει ο δυνητικά ωφελούμενος δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρης κυριότητας ή επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα). Αν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31/12/2021 (πρόσφατη απόκτηση)  τότε θα ζητείται έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της.

Επιπλέον, ο δυνητικά ωφελούμενος θα πρέπει να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται στον πίνακα 2.2.1 του Οδηγού το προγράμματος.

 Δυνητικά ωφελούμενοι για το σκέλος του προγράμματος Ανακαινίζω

Εκτός από το ηλικιακό κριτήριο ισχύουν σωρευτικά όλα τα παρακάτω

Α) Ατομικό ή Οικογενειακό ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000€ (πίνακας 2.2.1. του Οδηγού του προγράμματος)

Β)Εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας/ επικαρπίας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον.

Γ)Συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ του έτους 2022 ( με την επιφύλαξη της πρόσφατης απόκτησης ακινήτου), όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος ίση ή μικρότερη από 300.000€

Δ)Χρήση της κατοικίας από τον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση) και

Ε)Συμμετοχή στο σκέλος «Εξοικονομώ»

3)Ποσοστό επιχορήγησης

Για το σκέλος του Εξοικονομώ

Για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες:Το ποσοστό της επιχορήγησης εξαρτάται από τα εισοδηματικά κριτήρια του ωφελουμένου για το έτος 2021 και αναφέρεται στο Πίνακα 2.2.2 του Οδηγού. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 45% -75%.

Για εκμισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κύριες κατοικίες: Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 40%-65% (πίνακας 2.2.2 του Οδηγού).

Για το σκέλος του Ανακαινίζω

Το ποσοστό επιδότησης είναι σταθερό και είναι 30%. Τα υπόλοιπα χρήματα που δεν καλύπτονται από την επιχορήγηση μπορεί να προέρχονται από ίδια κεφάλαια ή από τραπεζικό δάνειο.

4)Ενεργειακές απαιτήσεις του προγράμματος

Ύστερα από την έκδοση του Α΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που θα συνοδεύεται από έντυπο πρότασης παρεμβάσεων θα πρέπει να επιτευχθεί άνοδος 3 ενεργειακών κατηγοριών για αιτήσεις επιλέξιμων κατοικιών (και υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον Β Κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

5)Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Για το σκέλος του Εξοικονομώ

 Είναι οι παρεμβάσεις σε κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης/ψύξης, συστήματα ΖΝΧ και λοιπές παρεμβάσεις και περιγράφονται στον Πίνακα 4.4.1  του Οδηγού.

Για το σκέλος του Ανακαινίζω

Είναι εργασίες ανακαίνισης οι οποίες δεν καλύπτονται από το σκέλος του Εξοικονομώ όπως ανακίνηση μπάνιου, ειδών υγιεινής, κουζίνας, η προμήθεια και η τοποθέτηση ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών κτλ.

6)Επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων

Για το σκέλος του Εξοικονομώ

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει:

Α) το γινόμενο του 1,10€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ο εν λόγω περιορισμός θα ελεγχθεί εκ νέου κατά την υποβολή του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, με βάση την επιτευχθείσα ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας kWh),

Β) Το γινόμενο του 220€ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9).

Γ) τα 22.500€

Δ)Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ υλικών και εργασιών (24%).

Για το σκέλος του Ανακαινίζω

Α) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000€ (βλ.πίνακα 4.1.2 του Οδηγού)

Β)Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ υλικών και εργασιών (24%).

7)Επιλέξιμος Προϋπολογισμός λοιπών δαπανών

Στον παραπάνω προϋπολογισμό για το σκέλος του Εξοικονομώ περιλαμβάνονται  οι αμοιβές των Μηχανικών για την έκδοση των δυο Ενεργειακών Πιστοποιητικών, για την πιθανή έκδοση αδειών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, για την σύνταξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου/ αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας που είναι υποχρεωτική για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις στο πρόγραμμα και η αμοιβή του Συμβούλου του έργου.

Το πρόγραμμα επιδοτεί το 100%  της δαπάνης με την προϋπόθεση ότι η αίτηση θα υπαχθεί σε αυτό. Οι επιλέξιμες αμοιβές ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 4.2 του Οδηγού (πίνακας 4.2.1). Στα ποσά συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

8)Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης-Προθεσμίες

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έχει ως ημερομηνία έναρξης την 18η/5/2023 και ως ημερομηνία λήξης την 15η/9/2023.

9)Κριτήρια και ποσόστωση για την προτεραιοποίηση και διαμόρφωση της σειράς κατάταξης των αιτήσεων.

Θα λαμβάνονται υπόψη με συντελεστές βαρύτητας διάφορα κριτήρια αξιολόγησης όπως το ανοιγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (συντελεστής βαρύτητας 50%), οι βαθμοημέρες (συντελεστής βαρύτητας 7%) η υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία (συντελεστής βαρύτητας 5%),  η παλαιότητα της κατοικίας (συντελεστής βαρύτητας 3%), το εισόδημα (συντελεστής βαρύτητας 14%) και διάφορα κοινωνικά κριτήρια όπως ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες με συντελεστή βαρύτητας 7% έκαστο.

Τα κριτήρια περιγράφονται στον πίνακα 5.6.1 του  Οδηγού.

10)Προθεσμία υλοποίησης έργου

Δώδεκα μήνες από την απόφαση υπαγωγής με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης ύστερα από εξέταση αιτιολογημένου αιτήματος.

11)Γενικές παρατηρήσεις

1)Στα Ε1, Ε2 και Ε9 των δυνητικά ωφελούμενων ιδιοκτητών θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας.

2)Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται κατοικίες που προορίζονται για βραχυχρόνια μίσθωση.

 

Διαβάστε ολόκληρο τον Οδηγό του Προγράμματος

 Συνημμένο