Αίτημα προς την ΑΑΔΕ απηύθηνε η ΠΟΜΙΔΑ για παράταση δύο σημαντικών προθεσμιών που ενδιαφέρουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και λήγουν την 30.6.2023, με άμεση ανταπόκριση από την ΑΑΔΕ, καθόσον με την υπ΄αριθμό Α1092/2023 απόφαση του Διοικητή της κ. Γιώργου Πιτσιλή παρατάθηκε κατά ένα μήνα, ήτοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (31.7.2023), η προθεσμία για τη δήλωση λήξης των μισθώσεων ακινήτων.

Η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ είχε ως εξής:

Προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή

Ενταύθα                                                                                                                 Αθήνα, 26.6.2023

ΘΕΜΑ: Αίτημα ΠΟΜΙΔΑ για παράταση προθεσμιών δήλωσης λήξης μισθώσεων και διόρθωσης Ε9.

Αξιότιμε κε Διοικητά

Εν όψει της διαδρομής και λήξεώς τους εν μέσω εκλογικών διαδικασιών, και για διευκόλυνση των φορολογουμένων, σας παρακαλούμε για την παράταση των εξής προθεσμιών που λήγουν την ερχομένη Παρασκευή, 30.6.2023:

  • Της προθεσμίας δήλωσης της λήξης μισθώσεων ακινήτων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.
  • Της προθεσμίας διόρθωσης των δηλώσεων Ε9 έτους 2023 χωρίς την επιβολή προσαύξησης, μέχρι την 31η Ιουλίου 2023.

Με εξαιρετική εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματεύς

Στράτος Παραδιάς                                                  Τάσος Βάππας

Δικηγόρος Α.Π. - Πρόεδρος UIPI                              Δικηγόρος Α.Π. - υ.Δ.Ν.

 

Η απόφαση Α1092/2023 αναφέρει για το εν λόγω θέμα τα εξής:

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Η παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.».