Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία κτηματογράφησης της χώρας μας, στα πλαίσια της προσπάθειας κατάρτισης Εθνικού Κτηματολογίου.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία κτηματογράφησης της χώρας μας, στα πλαίσια της προσπάθειας κατάρτισης Εθνικού Κτηματολογίου.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με το νόμο 2664/98 είναι ένα σύστημα νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας, οργανωμένο σε κτηματοκεντρική βάση.
Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στον ακριβή καθορισμό των ορίων των ακινήτων, και στην δημοσιότητα των εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων και βαρών.

Ως λόγοι που επιβάλλουν τη σύνταξη του Κτηματολογίου στην Χώρα μας θεωρούνται οι εξής:

 • Η διασφάλιση της δημόσιας πίστης στις συναλλαγές επί των ακινήτων.
 • Η δυνατότητα χάραξης και εφαρμογής διαφόρων ειδών πολιτικής επί της γης (χωροταξικής, οικιστικής, αγροτικής, χρήσεων γης κλπ.)
 • Η ανάγκη καταγραφής και προστασίας της δημόσιας περιουσίας καθώς και ευαίσθητων τμημάτων της χώρας όπως τα δάση, οι αιγιαλοί, οι βιότοποι κλπ.
 • Η δυνατότητα επιβολής διαφόρων φορολογιών επί της ακίνητης ιδιοκτησίας (φόρος ακίνητης περιουσίας, Τ.Α.Π., έκτακτες εισφορές, ειδικά τέλη, κλπ.).

 

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:

 1. ΤΟ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ, ένα συνεχόμενο τμήμα της επιφανείας του εδάφους της χώρας μαζί με τα επ΄ αυτού κτίσματα.
 2. ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, στα οποία απεικονίζεται η κτηματογραφημένη περιοχή που ανήκει στην αρμοδιότητα κάθε κτηματολογικού γραφείου, τα οποία θα τηρούνται και σε ψηφιακή μορφή.
 3. ΟΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, αρχεία καταγραφής προσωρινών εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
 4. ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, που αποτελούνται από τα κτηματολογικά φύλλα (έντυπα ή ηλεκτρονικά), στα οποία καταχωρίζονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο κτηματολογικές εγγραφές, αρχικές και μεταγενέστερες. Σε κάθε ακίνητο αντιστοιχεί ένα φύλλο κτηματολογικού βιβλίου, στο οποίο θα καταχωρίζονται όλες οι εγγραφές που το αφορούν.
 5. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.), που όπως έχει ανακοινωθεί από τον Ο.Κ.Χ.Ε., είναι ένας 12ψήφιος μοναδικός αριθμός για κάθε γεωτεμάχιο της χώρας, ο οποίος θα είναι 16ψήφιος αν πρόκειται για οριζόντιο ιδιοκτησία πολυκατοικίας.
  Από τα ψηφία αυτά:
  • Τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στο Νομό,
  • Τα δύο επόμενα ψηφία στο Δήμο ή Κοινότητα,
  • Τα δύο επόμενα ψηφία στον τομέα του κάθε Δήμου
  • Τα επόμενα δύο στο οικοδομικό τετράγωνο και,
  • Τα τρία επόμενα στον αριθμό του οικοπέδου (ή γεωτεμαχίου).
  Αν πρόκειται για οριζόντιο ιδιοκτησία (διαμέρισμα, γραφείο ή κατάστημα) τότε προστίθενται τέσσερα ακόμη ψηφία:
  • Tα δύο επόμενα στον αύξοντα αριθμό του κτιρίου (πολυκατοικίας) και
  • Tα δύο τελευταία στον όροφο και τη θέση της συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
 6. ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κάθε ακινήτου από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι η χρήση του κάθε ακινήτου, αλλά πιθανόν και η αξία του.

 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Όλα τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου θα είναι καταχωρημένα σε αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η έρευνα ανεύρεσης του ιδιοκτήτη κάθε τεμαχίου γης, διαμερίσματος, καταστήματος κλπ. θα μπορεί να γίνεται

 • είτε με τον κωδικό αριθμό κάθε ακινήτου (Κ.Α.Ε.Κ.)
 • είτε με τη διεύθυνση του κάθε ακινήτου.

Όταν θα ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο και η διασύνδεση των αρχείων του θα είναι επίσης άμεσα εφικτή η ανεύρεση της ακίνητης περιουσίας οποιουδήποτε ιδιοκτήτη σε ολόκληρη τη χώρα.

 

Γ. ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Σήμερα στην χώρα λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης 400 περίπου υποθηκοφυλακεία, από τα οποία τα 19 είναι έμμισθα, δηλαδή επανδρωμένα με μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα κλπ). και 372 άμισθα. Τα γραφεία αυτά διευθύνονται από νομικούς (υποθηκοφύλακες). Το σύνολο των υπαλλήλων που απασχολούνται είναι 250 περίπου μόνιμοι υπάλληλοι και 50 έκτακτοι στα έμμισθα, οι οποίοι οργανικά υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και 500 περίπου υπάλληλοι με σχέση αορίστου χρόνου στα άμισθα υποθηκοφυλακεία.

Το σύστημα των μεταγραφών που ισχύει σήμερα προβλέπει μεταγραφή στα υποθηκοφυλακεία κάθε πράξης με την οποία συνιστάται, αλλοιώνεται ή μεταβιβάζεται εμπράγματο δικαίωμα. Σ' αυτές περιλαμβάνονται και πράξεις επιβάρυνσης των ακινήτων με υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις και διεκδικήσεις. Το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καλύπτει όχι μόνο το νομικό αλλά και το τεχνικό μέρος των πληροφοριών για τα αντικείμενα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει την μετατροπή των υπαρχόντων υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία με διατήρηση όλου του υπάρχοντος δυναμικού τους. Σήμερα απασχολείται το σύνολο σχεδόν των αγρονόμων - τοπογράφων - μηχανικών της χώρας, ενώ με την πλήρη λειτουργία του θεσμού αναμένεται ότι θα απασχολούνται σ αυτό περίπου 10.000 εργαζόμενοι.

Η δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου προωθείται στη Χώρα μας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Για την εφαρμογή του έχει συσταθεί ήδη από το έτος 1986 Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας" (Ο.Κ.Χ.Ε.). Αργότερα συστάθηκε και Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." με στόχο την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η χώρα μας έχει έκταση 131.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα τα οποία κατανέμονται ως εξής.

α. Αστικές περιοχές

6.000 τ.χλμ.

β. Αγροτικές περιοχές

28.000 τ.χλμ.

γ. Δασικός χώρος

84.100 τ.χλμ.

δ. Λίμνες - ποτάμια

3.500 τ.χλμ.

Ειδικότερα ο δασικός χώρος της Ελλάδας κατανέμεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως εξής.

α. Δάση

29.800 τ.χλμ.

β. Δασικές εκτάσεις

32.400 τ.χλμ.

γ. Χορτολιβαδικά, άγονα, αλπικά κλπ.

21.900 τ.χλμ.