Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος πολεοδομικός νόμος 3212/2003, κατά τη συζήτηση του οποίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.) είχε κληθεί στη Βουλή να καταθέσει της απόψεις της, ορισμένες από τις οποίες ενσωματώθηκαν στο νόμο, πλην όμως, πολλά σημαντικότατα θέματα παρέμειναν αρρύθμιστα, με πρώτο και κυριότερο την επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος για τα εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα, στα οποία παραμένει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου...

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος πολεοδομικός νόμος 3212/2003, κατά τη συζήτηση του οποίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.) είχε κληθεί στη Βουλή να καταθέσει της απόψεις της, ορισμένες από τις οποίες ενσωματώθηκαν στο νόμο, πλην όμως, πολλά σημαντικότατα θέματα παρέμειναν αρρύθμιστα, με πρώτο και κυριότερο την επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος για τα εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα, στα οποία παραμένει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου.

Οι κυριότερες διατάξεις του νέου νόμου που τους αφορούν είναι οι εξής:

  1. Για να εκτελέσει κανείς οικοδομικές εργασίες πρέπει να λάβει από την αρμόδια πολεοδομία "άδεια δόμησης", η οποία εκδίδεται πλέον σε σύντομη προθεσμία και με ευθύνη του μηχανικού (άρθρο 1 επ.).
  2. Οι κατασκευαστές και μελετητές ιδιωτικών έργων υποχρεούνται να ασφαλίζουν τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή τους για 10 τουλάχιστον έτη, φυσικά με δαπάνη των ιδιοκτητών των οικοδομών (άρθρο 6).
  3. Επιβάλλονται σημαντικοί περιορισμοί στην εκτός σχεδίου δόμηση ακινήτων (αρτιότητα, ύψη, κλίσεις κλπ.), ενώ στα Μεσόγεια το όριο κατάτμησης των εκτός σχεδίου εκτάσεων μειώνεται από τα εξωπραγματικά 20, στα 4 στρέμματα (άρθρο 10).
  4. Η εισφορά σε χρήμα κατά τις εντάξεις στα νέα σχέδια πόλεων θα υπολογίζονται επί τη βάσει του εμβαδού και της τιμής ζώνης του οικοπέδου, και όχι με συμβολική αξία όπως μέχρι σήμερα (άρθρο 11).
  5. Καθορίζονται λεπτομερώς οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για τη υλοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης (άρθρο 14).
  6. Καταργείται το ανταποδοτικό τέλος των 30-900 ευρώ ανά εγγραπτέο δικαίωμα προς το Εθνικό Κτηματολόγιο και καθιερώνεται εφάπαξ τέλος 20 ευρώ για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα, προκαταβαλλόμενο κατά τη δήλωση του δικαιώματος (άρθρο 18).
  7. Τέλος επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση αυθαιρέτων κτισμάτων που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.

Όμως ο νέος νόμος αφήνει άλυτο το πρόβλημα των περιουσιακών διεκδικήσεων του Δημοσίου εναντίον των ιδιοκτητών των εκτός σχεδίου ακινήτων. Η συνεχιζόμενη αναγνώριση "τεκμηρίου κυριότητας" κάθε ακινήτου στη χώρα υπέρ του Δημοσίου αντιβαίνει σε θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς έννομης τάξης (Σύμβαση της Ρώμης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διακήρυξη του ΟΗΕ, σωρεία αποφάσεων του Δικαστηρίου του Στρασβούργου), οι οποίες επιβάλλουν το σεβασμό των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του απλού πολίτη και δεν αναγνωρίζουν προνομιακά δικαιώματα στα Κράτη σε βάρος των ίδιων των πολιτών τους.

Η διατήρηση του τεκμηρίου αυτού υποχρεώνει κάθε πολίτη, σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης της ιδιοκτησίας του από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, ιδιαίτερα δε τη δασική η οποία χαρακτηρίζει περίπου όλη τη χώρα ως δάσος, να ανατρέξει σε ιδιοκτησιακούς τίτλους αναγόμενους στον προπερασμένο αιώνα και συγκεκριμένα μέχρι και το έτος 1885, δηλαδή σε ιστορική εποχή κατά την οποία οι περισσότερες συναλλαγές ήταν προφορικές η δε χώρα δεν είχε τη σημερινή έκτασή της. Αυτό σημαίνει αναγκαστική αναδρομή κυρίως σε τίτλους του τουρκικού δικαίου (χοτζέτια, ταπιά κλπ.), διατυπωμένους χειρόγραφα στην αρχαία τουρκική νομική διάλεκτο, η οποία σήμερα είναι πρακτικά εντελώς αδύνατο να διαβαστεί ακόμη και από γνώστες της τουρκικής γλώσσας.

Η προσπάθεια σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου στη χώρα μας χωρίς την προηγούμενη επίλυση του ιδιοκτησιακού θα μεταβάλει το Εθνικό Κτηματολόγιο σε διαδικασία καταπάτησης και αρπαγής της ιδιωτικής περιουσίας!!! Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που έχει συγκαλέσει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχει καταρτίσει προσχέδιο ρύθμισης το οποίο δίνει επαναστατική και θαρραλέα λύση στο ιδιοκτησιακό πρόβλημα, με βάση την ύπαρξη επί δεκαετία, νομίμων και μεταγεγραμμένων τίτλων στο όνομα του πολίτη, ή την πάροδο τριακονταετίας χωρίς τίτλους, αλλά την αδιάλειπτη καλόπιστη νομή και στις δύο περιπτώσεις, αποκλείοντας έτσι κάθε καταπατητή δημόσιας έκτασης.

Η ρύθμιση αυτή εξ άλλου, είναι απόλυτα αναγκαίο να συμπληρώσει την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 που ρύθμισε με δίκαιο και λογικό τρόπο το ιδιοκτησιακό πρόβλημα των εντός σχεδίου ακινήτων, παρ’ ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είναι από πλευράς προϋποθέσεων και αποδεικτικής άποψης αισθητά δυσμενέστερη για τον εκτός σχεδίου ιδιοκτήτη.