Γνωρίζουμε στα μέλη μας και σε όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες πρόσκληση που μας απεστάλη από τη Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης.

Η πρόσκληση αφορά Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε περιοχές των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Έβρου και Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 09.08.2018 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Διαβάστε την πρόσκληση...