Γνωρίζουμε στα μέλη μας και σε όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες πρόσκληση που μας απεστάλη από τη Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης και αφορά αναζήτηση ακινήτου για μίσθωση, όπου θα στεγαστεί το Ιατρείο Καλαμαριάς της Μονάδας Υγείας 25ης Μαρτίου, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.4ype.gr) από 14-3-2017 έως και 28-3-2017.

Διαβάστε την πρόσκληση...